Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego MSZtax

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin mojego sklepu internetowego. W Regulaminie, zostały zawarte podstawowe informacje m.in. o sposobie składania zamówień, zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie i możliwości odstąpienia od umowy.

Sklep należy do mnie, tj. Marceliny Szwed-Ziemichód. Prowadzę działalność pod firmą (nazwą) MSZtax Adwokat Marcelina Szwed-Ziemichód. Adres mojej firmy to: ul. Rakowiecka 41/17, 02-521 Warszawa, mój nr NIP to 9452056819.

Pamiętaj, że zawsze możesz skontaktować się ze mną wysyłając maila na sklep@msztax.pl

Udanych zakupów!

Marcelina Szwed-Ziemichód

§1. Postanowienia ogólne

 1. Ten regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady oraz warunki świadczenia i korzystania z Usług w Sklepie internetowym umieszczonym w domenie www.sklep.msztax.pl („Sklep internetowy), w tym zasady i warunki zakupu i dostarczania e-booków oraz innych treści cyfrowych. Regulamin zawiera także zasady i tryb wykonywania przez Kupującego będącego Konsumentem prawa odstąpienia od umowy.

 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. ze zm.).

 3. Sklep internetowy składa się ze strony internetowej: www.sklep.msztax.pl, za pomocą której można kupić E-booki lub Inne Treści Cyfrowe – możesz je kupić wyłącznie na zasadach określonych w tym Regulaminie.

 4. Sklep internetowy prowadzony jest przeze mnie – Marcelinę Szwed-Ziemichód w ramach mojej działalności gospodarczej (dane: MSZtax Adwokat Marcelina Szwed-Ziemichód, ul. Rakowiecka 41/17, 02-521 Warszawa, NIP to 9452056819).

 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które odbywa się na mocy umowy (dalej „Umowa”) zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym oraz na podstawie Regulaminu.

 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

 7. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Sklepu internetowego, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych – podlegają ochronie prawnej.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie zwroty i definicje mają następujące znaczenie:

 1. Cena – wynagrodzenie należne za E-book, udostępniany odpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego i wskazana w Sklepie internetowym;

 2. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;

 3. E-book – treść cyfrowa dostępna w Sklepie internetowym w formacie pdf. W przypadku niektórych e-booków dostępne są także formaty EPUB, MOBI. E-book nie posiada zabezpieczeń DRM ale będzie opatrzony znakiem wodnym;

 4. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie E-booków do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności;

 5. Inne Treści Cyfrowe – wszystkie treści cyfrowe oferowane w Sklepie internetowym inne niż E-booki, takie jak webinary, kursy i szkolenia online, wzory umów w wersji elektronicznej, etc.

 6. Kod – kod dostępowy otrzymywany od Sprzedawcy uprawniający do rabatu lub otrzymania E-booka;

 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.)

 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego);

 9. Koszyk – element Sklepu internetowego, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły Zamówienia, takie jak: liczba zakupionych E-booków, dane do faktury, sposób płatności, itp.;

 10. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną korzystająca z Usług lub składająca Zamówienie, w tym dokonująca zakupów w Sklepie internetowym – na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

 11. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.);

 12. Produkt – E-book lub Inna Treść Cyfrowa, która jest dostępna w ofercie Sprzedajacego;

 13. Regulamin – regulamin korzystania ze Sklepu internetowego dostępny pod adresem: www.sklep.msztax.pl/regulamin

 14. Sprzedawca – Marcelina Szwed-Ziemichód prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MSZtax ADWOKAT MARCELINA SZWED-ZIEMICHÓD wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Rakowiecka 41 lok. 17, 02-521 Warszawa, posiadająca numer NIP 9452056819;

 15. Umowa sprzedaży – umowa o dostarczenie E-booka zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu E-booka, a Kupujący do zapłacenia Sprzedawcy ceny za E-book;

 16. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

 17. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 287);

 18. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane w szczególności za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży;

 19. Zawartość – wszelkie treści (w szczególności teksty, dane, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, itp.), E-booki, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu ich zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione w ramach Sklepu internetowego.

§3. Opis i zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Sprzedawca świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.

 2. Bez wyraźnej zgody Sprzedawcy zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w Sklepie internetowym lub z niego pochodzących, z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z Prawa autorskiego.

 3. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędny jest system operacyjny Windows, MacOS, OS X, Linux, Android lub iOS oraz przeglądarka internetowa Firefox 3.5 lub wersja wyższa, Internet Explorer 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa oraz urządzenie wspierające ww. systemy operacyjne i przeglądarki, a także posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 4. Kupujący, którzy mają pytania dotyczące Regulaminu, Produktów, bądź innych kwestii związanych ze Sklepem internetowym mogą kontaktować się ze mną pod adresem: sklep@msztax.pl.

§4. Zasady świadczenia Usług w zakresie sprzedaży i dostawy E-booków

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługi polegające na umożliwieniu nabycia E-booków lub Innych Treści Cyfrowych.

 2. W celu nabycia jakiegokolwiek Produktu konieczne jest złożenie Zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Sklepu internetowego odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie oraz dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Kupującemu na każdym etapie procedury składania Zamówienia.

 3. Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o przyjęciu Zamówienia do realizacji oznacza, że Zamówienie zostało złożone prawidłowo.

 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili prawidłowego złożenia Zamówienia przez Kupującego.

 5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Sprzedawcy należności uiszczanej dostępnymi w Sklepie internetowym kanałami płatności tytułem zapłaty Ceny.

 6. Realizacja zamówienia polega na automatycznym przesłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierającej link do strony, na której możliwe będzie pobranie E-booka lub Innej Treści Cyfrowej – lub też zapoznanie się z nią (w przypadku dostępu do szkoleń online, webinarów lub kursów).

 7. Informacje o Cenie danego Produktu są podane w Sklepie internetowym oraz podczas składania Zamówienia. 

 8. Dostawa E-booka odbywa się poprzez pobranie go przez Kupującego drogą transmisji danych dokonanej za pomocą łącza internetowego, bezpośrednio do pamięci komputera Kupującego. Dostawa Innych treści Cyfrowych odbywa się, w zależności od ich charakteru, analogicznie jak dostawa E-booka lub poprzez udostępnienie dostępu do danej treści za pomocą łącza internetowego.

 9. Ceny podawane są w złotych i są cenami brutto (uwzględniają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT).

 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umieszczania na stronie Sklepu internetowego informacji o promocjach w zakresie sprzedaży Produktów.

 11. Kupującego obowiązuje Cena podana przy Produkcie w chwili jego umieszczenia w Koszyku, z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji.

 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Cen. Zmiany te nie dotyczą Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany Ceny do systemu informatycznego Serwisu.

§5 . Zasady korzystania z Produktów

 1. Do korzystania z E-booków niezbędne jest posiadanie przez Kupującego oprogramowania Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania jeżeli E-book został udostępniony w innym formacie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i skutki działania oprogramowania.

 2. E-booki są trwale oznakowane jako własność Kupującego, który dokonał ich zakupu w Sklepie internetowym. Oznaczenia właściciela pliku nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z pliku określonych w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Tym samym każdy Kupujący nabywający E-book za pośrednictwem Sklepu internetowego wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego E-booka tego oznaczenia.

 3. Do korzystania z Innej Treści Cyfrowej Sprzedawca udostępni stosowną platformę lub zapewni możliwość skorzystania z tej platformy w zakresie w jakim jest to niezbędne do zapoznania się i skorzystania z tej Innej Treści Cyfrowej (np. dostęp do platformy szkoleniowej, platformy webinarowej, etc.).

 4. Jeśli charakter Innej Treści Cyfrowej tego wymaga (np. wzór dokumentu prawnego) Kupujący będzie miał możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.

 5. Użytkownik w zakresie korzystania z Produktu nie jest uprawniony do:

 1. rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach;

 2. ingerowania w jego zawartość;

 3. publikacji, dystrybucji, powielania;

 4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;

 5. oddawania w najem;

 6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.

 7. Kupujący nabywający E-book zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z niego w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem..

§6. Sposoby zapłaty

 1. Dostępne są następujące sposoby realizacji płatności z Zamówień złożonych w Sklepie internetowym:

  1. płatności elektroniczne walutami tradycyjnymi poprzez operatorów płatności takich jak: przelewy24 (operatorem serwisu jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), PayPal (PayPal (Europe) S. a r.l. et cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luksemburg);

  2. płatności elektroniczne walutami wirtualnymi poprzez operatora płatności BitPay, Inc (3405 Piedmont Rd Ne No 200 Atlanta, GA 30305 United States).

 2. W przypadku płatności za Zamówienie, Sklep internetowy nie ponosi kosztów ewentualnego przewalutowania pomiędzy walutą w jakiej wyrażona jest Cena a Ceną pobraną przez, któregokolwiek z operatorów płatności. W wypadku ewentualnego zwrotu Produktu lub uwzględnienia reklamacji, Cena zwracana jest w złotówkach.

 3. Składając Zamówienie Kupujący może zgłosić żądanie otrzymania faktury. Zgłoszenia należy dokonać zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania Zamówienia oraz wypełnienie formularza danych, które mają znaleźć się w treści faktury.

 4. Kupujący akceptując postanowienia Regulaminu, wyraża zgodę przesłanie faktury w wersji elektronicznej, na podany przez Kupującego adres e-mail.

§7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Kupujący będący Konsumentem, zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu, w terminie 14 dni: od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. 

 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy złożenie ww. oświadczenia przed upływem tego terminu. Po upływie tego terminu Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie (na adres: ul. Rakowiecka 41/17, 02-521 Warszawa) lub wysłane w formie elektronicznej (na adres e-mail: sklep@msztax.pl).

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może być złożone z wykorzystaniem formularza odstąpienia od Umowy (wzór formularza znajduje się na końcu regulaminu).

 5. Sprzedawca niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.

 6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki Konsument wybrał przy dokonywaniu zakupu Produktu z zastrzeżeniem płatności dokonanych walutą wirtualną, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania zapłaty walutą wirtualną, zwrot następuje wyłącznie w złotówkach – zwracana jest wartość zakupionego Produktu, nie zaś wartość waluty wirtualnej na dzień dokonywania zwrotu.

 7. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w zakresie dostarczania (sprzedaży) treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Kupującego będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy wskazanego w ust. 1 i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 8. Zgoda, o której mowa w ust. 7, może być dokonana przez zaznaczenie odpowiedniego pola w składania Zamówienia.

§8. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek należytego, tj. w szczególności zgodnego z Regulaminem lub Umową sprzedaży, spełnienia świadczenia wchodzącego w zakres Usług, w szczególności dostarczenia E-booka lub Innej Treści Cyfrowej bez wad i ponosi w tym zakresie odpowiedzialność przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania Usług przez Sprzedawcę lub niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem lub Umową sprzedaży, Kupujący ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@msztax.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Rakowiecka 41/17, 02-521 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja/zwrot”.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail), opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji oraz dowód zakupu.

 4. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, Sprzedawca rozpatruje reklamację dotyczącą Produktu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania od Kupującego będącego Konsumentem, a w pozostałych przypadkach, w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji – powiadamiając Kupującego w ww. terminie o sposobie jej rozstrzygnięcia.

 5. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 6. W przypadku gdy Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Kupującego będącego Konsumentem w odpowiednim terminie określonym w ust. 5, uważa się, że uznał reklamację.

§9. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących będących osobami fizycznymi, podanych przez Kupującego w ramach składania Zamówienia, w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usług, a także w zakresie i celu niezbędnym do wykonania Umowy sprzedaży, w tym w zakresie i celu niezbędnym do rozpatrywania reklamacji – jest Marcelina Szwed-Ziemichód prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MSZtax ADWOKAT MARCELINA SZWED-ZIEMICHÓD.

 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Kupujących przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane te przetwarzane są w celu realizacji Usług, co obejmuje również wykonanie Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b RODO – jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą), a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora), bądź w innych celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą̨ wyraziła zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych) W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy drogą elektroniczną, tj. na adres e-mail tego Kupującego podany w Formularzu Zamówienia. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Przy czym zgoda taka nie jest wymagana, o ile podany przez Kupującego niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest jego podstawowym firmowym adresem e-mail, udostępnionym w szczególności na jego stronie internetowej.

 3. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Podanie przez Kupujących ich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia złożenie Zamówienia. Marcelina Szwed-Ziemichód prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MSZtax ADWOKAT MARCELINA SZWED-ZIEMICHÓD jako administrator danych osobowych w zakresie przewidzianym Regulaminem informuje, że Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

 5. Sprzedawca przechowuje i przetwarza Zamówienia w sposób oraz w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 6. Na pisemne żądanie Kupującego, Sprzedawca poinformuje go w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania, w szczególności o tym jakie dane Kupującego zostały zebrane, w jakim celu, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione, a także sprostuje, bądź usunie zgromadzone dane, które dotyczą tego Kupującego. W tym celu Kupujący może się kontaktować pod adresem e-mail sklep@msztax.pl.

 7. Usunięcie danych osobowych Kupującego zgodnie z ust. 6 jest tożsame z usunięciem adresu e-mail Kupującego, na który Sprzedawca dotychczas przesyłał w szczególności swoje materiały marketingowe.

 8. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych Kupującego w szczególności, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności z tytułu Umowy sprzedaży lub gdy Kupujący naruszył powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a zachowanie jego danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego.

 9. Szczegółowe postanowienia w zakresie Danych osobowych zawiera Polityka Prywatności dostępna pod linkiem: https://msztax.pl/regulamin/.

§10. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca niniejszym informuje, że wszelkie elementy Zawartości dostępnej w Sklepie internetowym, stanowiące utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, podlegają ochronie przewidzianej zgodnie z jego przepisami. Wobec powyższego żadne jej elementy nie mogą być bezprawnie kopiowane, zwielokrotniane bądź rozpowszechniane bez uprzedniej zgody uprawnionego podmiotu.

 2. Korzystając ze Sklepu internetowego Kupujący zobowiązuje się do niewprowadzania w nim jakichkolwiek zmian oraz do niekorzystania bez zgody uprawnionych podmiotów z zawartości Sklepu internetowego w inny sposób niż określony w Regulaminie.

 3. Nabycie Produktu uprawnia Kupującego wyłącznie do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzania w elektronicznych urządzeniach, wprowadzania do pamięci swojego komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią danego Produktu, bez możliwości zwielokrotniania go, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku z Produktem (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń).

 4. Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.

 5. Wszystkie powyższe ograniczenia dotyczące danego Produktu mogą być uregulowane w sposób odmienny wyłącznie odrębnym pisemnym w porozumieniu ze Sprzedawcą.

 6. Sprzedawca udziela Kupującemu licencji na łącznie trzykrotne pobranie E-booka (w postaci elektronicznej) na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, na wypadek utraty pobranej pierwotnie kopii E-booka. W celu ewentualnego zwiększenia tego limitu, którego dopuszczalność w szczególności ze względów technicznych, podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, należy skontaktować się pod adresem e-mail: sklep@mstax.pl.pl. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zwiększenia ww. limitu.

 7. Kupujący nabywający Produkt zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób aby mogły je powielać, dystrybuować bez zgody Sprzedawcy, albo wykorzystywać w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw. W przypadku wykrycia takich sytuacji Sprzedawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Kupującego z tytułu naruszenia praw do danej kopii E-booka.

 8. Udostępnianie w Internecie nabytych Produktów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych, itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji, Sprzedawca może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

§11. Zabezpieczenie E-booków

 1. Każdy E-book udostępniany za pośrednictwem Sklepu internetowego personalizowany jest oznaczeniem indywidualizującym daną kopię E-booka (tzw. znak wodny) poprzez umieszczenie w jego pliku, w sposób widoczny lub ukryty w kodzie pliku, danych identyfikujących Kupującego będącego nabywcą E-booka i dostarczany lub udostępniany Kupującemu tylko i wyłącznie z takim oznaczeniem. Tym samym każdy Kupujący nabywający E-book w Sklepie internetowym wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego E-booka tego oznaczenia.

 2. Zastosowanie zabezpieczeń E-booków ma na celu wyłącznie zabezpieczenie praw Sprzedawcy oraz podmiotów z nim współpracujących i nie służy zbieraniu jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Kupujących.

§12. Pozasądowe rozstrzyganie sporów z Konsumentami

 1. Sprzedawca informuje o możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami, w przypadku, gdy spór zaistniały pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem nie może być rozwiązany w drodze reklamacji złożonej przez Konsumenta.

 2. Sprzedawca informuje ponadto, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Skorzystanie z Serwisu w zakresie niewymagającym Rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu, natomiast skuteczna Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji przez Użytkownika.

 2. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

 1. konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;

 2. konieczności dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;

 3. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;

 4. zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Kupującym;

 5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;

 6. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;

 7. przeciwdziałanie nadużyciom;

 8. zmiany warunków korzystania ze Sklepu internetowego, mająca na celu poprawę obsługi Kupujących.

 1. W razie dokonania zmian w Regulaminie zmiany te zostaną opublikowane w Sklepie internetowym z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

 2. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Sprzedawcy lub podmiotów określonych w Regulaminie, ani zmiana danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia działalności przez Sprzedawcę.

 3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Kupującego poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa autorskiego oraz innych aktów normatywnych powołanych w Regulaminie. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.

 5. Wszelkie postanowienia Regulaminu obowiązują w języku polskim.

 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku ze świadczeniem Usług jest prawo polskie. Wszelkie spory z tym zakresie, w tym w związku z treścią Regulaminu lub Umową sprzedaży, których Stronom nie uda się załatwić na drodze pozasądowej, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy, a w odniesieniu do Konsumentów: sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z zasadami ogólnymi.

 7. Regulamin wchodzi w życie dnia 16 kwietnia 2020 r.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [wpisać nazwę przedsiębiorcy/konusmenta, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

umowy sprzedaży produktu cyfrowego [proszę wpisać nazwę]

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAREJESTRUJ SIĘ

ZALOGUJ SIĘ